สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ สวนสุนันทา ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปลูกข้าวด้วยระบบภูมิสารสนเทศ สู่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดนครปฐม
17/05/2022

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ สวนสุนันทา ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปลูกข้าวด้วยระบบภูมิสารสนเทศ สู่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดนครปฐม

โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปลูกข้าวด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) สู่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดนครปฐม
โดยสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พื้นที่เป้าหมาย
• วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่สามง่าม อำเภอดอนตูม ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 40 ครัวเรือน และมีพื้นที่ทางการเกษตรกรรมประมาณ 600 ไร่
• เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมู่ 11 บ้านเกาะถ่าน ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 2,000 ไร่