มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำเครือข่ายครู ศึกษางานอุตสาหกรรมชีวภาพต่อยอดพัฒนาศิษย์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับกลุ่มมิตรผล จัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายครูเพื่อพัฒนาศักยภาพ ศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล […]

  ศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Security Management […]

สภาฯ ม.ศิลปากร ร่วมยินดี ป.เอก นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว […]

อธิการ ศิลปากร ขอพรปีใหม่ นายกสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหารคณะวิชา / […]

ศรีปทุม ฉลองครบ 50 ปี จัดพิธีทิศาบูชาเทพเทวา ฉลองครบรอบ 50ปี “ม.ศรีปทุม” จัดพิธีทิศาบูชาเทพเทวา เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าขององค์กรสืบไป […]

ศิลปากร รับโล่เชิดชูเกียรติ ทุนพระราชทาน อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ศิลปากร รับโล่เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาที่มีนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน […]

ศ.ดร.สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์     สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ รศ.ดร.ทิศนา […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา #ทบทวนการดำเนินการและกำหนดทิศทางสู่ความเป็นมืออาชีพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และร่วมกำหนดทิศทางสู่ความเป็นมืออาชีพและเป็นแม่แบบที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี […]

ม.ศิลปากร ตัดสินภาพถ่ายวันนริศ หัวข้อ “ฉลอง” อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ประธานกรรมการคัดเลือกและตัดสิน การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ […]

  ทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2563 จากสภาวิจัยแห่งชาติ สืบเนื่องจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) […]

Breaking News